Nieuws

Uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen Melkveehouderij

Gepubliceerd op
5 juni 2014

Op 23 april heeft het ‘prognose overleg melkveehouderij’ de uitgangspunten en normen voor saldobepalende posten van de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld. Aan dit overleg nemen deskundigen van accountantsbureaus, banken, ZLTO, Productschap Zuivel, RVO, DLV en Wageningen UR deel. Het doel van dit overleg is om tot gezamenlijke normen te komen die worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen. Dit bericht geeft de lange termijn voorspellingen van belangrijke saldobepalende prijzen.

Melkprijs

De prognose is gebaseerd op de verwachte prijsontwikkeling van de OESO / FAO, met daarbij een inschatting van het deskundigenpanel over de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. Naast de ontwikkeling van de melkprijs spelen de voerprijzen een rol, omdat een rendabele veehouderij afhankelijk is van een minimale marge tussen opbrengsten en kosten. Op basis van de voorspellingen en verwachtingen zijn zowel een hogere melkprijs als hogere voerprijzen geprognotiseerd.  In deze prognose zitten een aantal onzekerheden, waardoor zeker geen exacte melkprijs is te voorspellen; de verwachte melkprijs wordt dan ook afgerond op 0,50 Euro per 100 kg melk.

Lange termijn verwachting melkprijs 34,5 cent

De gemiddelde melkprijs tot en met 2024 wordt ingeschat op €34,50 per 100 kg melk, exclusief weidemelktoeslag en exclusief BTW, bij 4.40% vet en 3.50% eiwit. Het BTW-percentage bedraagt 5,710%. Het gaat om alle contante uitkeringen die tot uiting komen in de kasstroom (dus incl. een prestatietoeslag) bij levering van 600.000 kg melk.

Veeprijzen

De lange termijnverwachting van veeprijzen voor melkveehouders is als volgt:

Gebruiksvee Prognose langere termijn ‘af boerderij’ (excl. BTW)
Stierkalf (nuka) voor mesterij € 105
50% BWB kruisling stierkalf (nuka) voor mesterij € 295
Vaarskalf (nuka) voor mesterij € 35
50% BWB kruisling vaarskalf (nuka) voor mesterij € 220
Vaarskalf 1 jaar € 600
Drachtige pink 2 jaar € 1.050
Drachtige koe, niet melkgevend € 1.100
Melkgevende vaars € 1.050
Melkgevende koe € 1.100
Slachtvee Prognose langere termijn ‘af boerderij’ (excl. BTW)
Pink 2 jaar voor slacht (O3, 200 kg) € 490
Slachtkoe, worstkoe (P2) € 610
Slachtkoe, afgemest (O3) € 735
Gemiddelde slachtkoe (50% P2 en 50% O3) € 675

Voedermiddelen

De geprognotiseerde prijzen voor mengvoer zijn:

Standaardbrok (940 VEM, 90 gDVE) € 21,50
Eiwitrijke brok (940 VEM, 120 gDVE) € 25,00
Zeer eiwitrijke brok (940 VEM, 180 gDVE) € 31,50

De verwachting is dat de prijs van gehakselde mais zal stijgen naar ongeveer € 60/ton bij 35% droge stof en 970 VEM. Op basis van droge stof wordt geen prijsverschil verwacht tussen mais- en graskuil.

Dit betekent voor de prijzen:

Mais gehakseld € 0,170/kg ds, € 0,177/kg VEM
Gras € 0,170/kg ds, € 0,182/kg VEM

Meststoffen

De inschatting voor de prijzen op langere termijn zijn enigszins verlaagd omdat een verdere prijstoename op de wereldmarkt meevalt (prijzen in €/100 kg, levering 8 ton in bulk, franco, excl. BTW)

Kalkammonsalpeter € 32 per 100 kg
NP 26-7 € 38 per 100 kg

Mestafzet

De kosten voor mestafzet zijn sterk regionaal gebonden. Daarbij speelt het onderscheid in reguliere afzet en verwerking, omdat verwerking o.b.v. een  mestverwerkingsovereenkomst (MVO) of vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) extra kosten met zich mee brengt.

Voor reguliere afzet van mest kan worden gerekend met 5 tot 12 Euro/kuub afhankelijk van regionale verschillen, extra kosten voor te verwerken kuubs zijn 3 tot 5 Euro.

De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in de bundel ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2014-2015 (KWIN-V 2014-2015)’, een uitgave van Wageningen UR Livestock Research. Deze komt omstreeks augustus beschikbaar en is te bestellen via www.kwin.nl