Nieuws

Actuele rekenregels KringloopWijzer 2023 bekend

Gepubliceerd op
18 december 2023

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben de rekenregels binnen de KringloopWijzer geactualiseerd. De aanpassingen zijn gepubliceerd in het rapport ‘Rekenregels van de KringloopWijzer 2023’. Dit rapport met alle achtergronden rondom de aanpassingen staat nu online.

In dit rapport zijn de rekenregels van de KringloopWijzer geactualiseerd ten opzichte van de 2022 versie. Jaarlijks bekijken onderzoekers of er aanpassingen en wijzigingen nodig zijn dragen zo bij aan een verdere optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid van de KringloopWijzer.

Omrekeningsfactor voor broeikasgassen is verlaagd

In de KringloopWijzer versie 2023 zijn diverse aanpassingen doorgevoerd. De meeste opvallende aanpassing ten opzichte van 2022 is de uitstoot van broeikasgasemissies. Deze wordt uitgedrukt in koolstofdioxide (CO2)-equivalenten. Hieoor moet de emissie van de broeikasgassen methaan en lachtgas eerst worden omgerekend naar CO2- equivalenten. Deze omrekening wordt de Global Warming Potential (GWP) genoemd. GWP’s voor methaan en lachgas zijn sterk verlaagd en dit is verwerkt in de 2023-versie van de KringloopWijzer. Dit betekent dat de totale berekende broeikasgasemissies flink omlaag gaan. De uiteindelijke waarden vallen hierdoor circa 10% - 20% lager uit dan berekend met de 2022-versie.


Nieuwe producten opgenomen in KringloopWijzer

Vanaf 2023 zijn drie producten opgenomen in de KringloopWijzer die bijdragen aan een lagere uitstoot van broeikasgassen.

  • De voederadditieven SilvAir® en Bovaer® toegevoegd aan het basisrantsoen reduceren de enterische emissie van methaan.
  • De uitstoot van lachgas vermindert door het toevoegeb van Vizura® aan de runderdrijfmest en digestaat vlak voordat deze wordt uitgereden op het gras- en bouwland.
   De KringloopWijzer rekent de toepassing van deze middelen automatisch door. Van belang is dat de middelen worden toegepast volgens het voorschrift van de leverancier.

  Andere inhoudelijke aanpassingen

  Aanpassingen in de versie 2023:

  • De forfaitaire excretiewaarden van biologisch melkvee zijn aangepast
  • Veestapelparameters zijn geactualiseerd naar het niveau van de Nederlandse veestapel van de afgelopen jaren
  • De dichtheid van natte graskuilen (<22% ds) kan nu beter worden ingeschat
  • Enkele RAV-stallen zijn aangepast of nieuw opgenomen
  • De toedeling van broeikasgassen naar melk- en vleesproductie is verbeterd
  • Erwtenvezels, maiskiemschilfers, getoaste en onthulde veldbonen zijn te kiezen in de lijst met voedermiddelen.

  Berekende uitkomsten bodemkoolstof blijven indicatief

  De uitwerking en weergave van bodemkoolstof in het uitvoerrapport van de KringloopWijzer 2023 is nagenoeg hetzelfde als in de versie van 2022. De berekende uitkomsten voor bodemkoolstof blijven indicatief. Wel zijn twee kleine wijzigingen doorgevoerd.

  1. De verhouding organische stof : stikstof in de mest (OS/N-verhouding) is aangepast. Voor drijfmest betekent dit iets minder koolstofvastlegging in de bodem, dus iets hogere netto-CO2-emissie. Bij vaste mest: iets hogere koolstofvastlegging in de bodem, met een lagere netto-CO2-emissie tot gevolg.
  2. In de weerdata worden de laatste 10 jaar meegenomen, dus in de 2023 versie de weerjaren 2013 – 2022. Dit heeft nauwelijks effect op de uitkomst.
   De planning is dat in de KringloopWijzer 2024 de berekende uitkomsten niet meer indicatief zijn.
   Alle resultaten zijn overzichtelijk gebundeld in een informatieblad

  Download hier het informatieblad met alle wijzigingen op een rij

  Meer weten?

  In het uitgebreide rapport vind je alle rekenregels die binnen de KringloopWijzer worden toegepast in combinatie met de meest recente wetenschappelijke informatie. Lees hier het volledige rapport: Rekenregels van de KringloopWijzer 2023 – Achtergronden BEX, BEA, BEN, BEP en BEC actualisatie van de 2022 versie.

   Meer over de KringloopWijzer

   De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.