Netwerk

'Natuurlijk' kruidenrijk gras voor de veehouderij

Kennis en ervaring, die zeer verspreid en versnipperd aanwezig is, m.b.t. de rol van kruiden en vlinderbloemigen in de veevoeding van rundvee (mineralen- en sporenvoorzieningen en medicinale werking) te ontsluiten en toegankelijk te maken voor een brede doelgroep.

Daarbij zal de aandacht vooral uitgaan naar plantensoorten die van nature in onze graslanden voorkomen. Kamgrasweiden en glanshaverhooilanden zijn de graslandtypen waar onze aandacht vooral naar uit zal gaan.

Verder zal het praktijknetwerk veel aandacht besteden aan het ontwikkelen en beheren van kruidenrijke weiden. Bemesting en gebruik (maai- en beweidingsregime) zijn daarbij belangrijke aandachtspunten, zodat gewenste plantensoorten zich ook in substantiële aantallen in de weiden kunnen handhaven. Tenslotte willen we inzicht krijgen wat de betekenis van kruidenrijke percelen is voor weidevogels in vergelijk met percelen met voornamelijk grassen.Het project is voor ons geslaagd als we meer veehouders weten te overtuigen van de functionele waarde van kruiden in graslanden en dat het ruwvoer afkomstig van dergelijke graslanden goed in te passen is in hun bedrijfsvoering en een meerwaarde kan hebben in de voeding van hun vee. Twee ha kruidenrijk grasland op elk rundveebedrijf in Nederland zou een mooie uitdaging zijn.

Aanpak

Studenten uit het agrarisch hoger onderwijs zullen met begeleiding van onderzoekers literatuurstudies gaan uitvoeren en zo proberen de beschikbare kennis bijeen te brengen. Daarnaast zullen ervaringen uit onderzoek en praktijk bijeen worden gebracht in aantal workshops. Een onderdeel van de workshops zal telkens een veldbezoek en/of bedrijfsbezoek zijn, zodat kruidenrijk grasland voor de deelnemers ook echt gaat leven. De resultaten die uit deze acties beschikbaar komt zullen in een aantal factsheets worden samengevat. Thema’s van deze info-bladen zullen te maken hebben met: voerderwaarde kruiden voor rundvee – bemesting en beheer kruidenrijk grasland – inzaaiadvies kruidenrijk grasland - kruiden en weidevogelbeheer. 

Nieuws

Producten